"gümrük"

Türkiye’de Gümrüğe Tabi Ürünler ve Yurtdışından Araçla Girişte İstenilen Belgeler Neler?

Perspektif’in başlattığı "Yurtdışındaki Türklerin Sıkça Sorduğu Sorular" başlıklı yazı dizisinin ilk bölümünde; "Türkiye’ye araçla giderken istenilen belgeler, 185 gün şartı ve Türkiye’ye girişte ve çıkışta hangi ürünler gümrüğe tabi?" gibi soruların cevaplarını aradık.

Fotoğraf: Shutterstock

Yeni bir izin sezonu başladı. Türkiye’ye doğru yola çıkan ve çıkmaya hazırlanan Avrupalı Türkler, “Araçla Türkiye’ye girerken ve Türkiye’den çıkışta hangi belgeler isteniyor, hangi ürünler gümrüğe tabi?” gibi soruların cevabını araştırıyor. Perspektif olarak, Trakya Gümrük Ve Bölge Ticaret Müdürlüğü’nün bu konularla ilgili verdiği cevapları derledik. İşte merak edilen sorular ve cevapları:

Emeklilik belgesi olarak neler kabul edilmektedir ?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere, emekli olduklarına dair ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince verilen ve elçilik, konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümeli belgeler emeklilik belgesi olarak kabul edilmektedir.

Emekliler için son bir yıl içerisinde 185 gün kalma şartı kaldırıldı mı?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar ile Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri taşıtları için Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az 185 gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranılmaz.

Örnek:

01.01.2015 tarihinde yurt dışında emekli olan bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı emekli olduktan sonra bu tarihte Türkiye’ye giriş yapmıştır. Bu kişi 28.09.2016 tarihinde yurt dışına çıkarak 30.09.2016 tarihinde aracı ile birlikte Türkiye’ye gelmesi halinde, yurtdışında yerleşik olmadığı halde, aracına 30.09.2018 tarihine kadar süre verilerek geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye girişine izin verilir.

Emeklilik belgesi ile giriş yaptıktan sonra gümrük idaresinin vermiş olduğu son çıkış tarihini doldurmadan son bir yıl içerisinde 185 gün yurt dışında kalma şartına takılmadan giriş çıkış yapılabilir mi?

Sürelerinin tamamını kullanmadan, taşıtıyla Türkiye’den çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye’ye girişlerinde, bir yılda en az yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.

Örnek:

01.09.2016 tarihinde aracı ile Türkiye’ye giriş yapan yurt dışında emekli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aracı için 01.09.2018 tarihine kadar geçici ithalat kapsamında izin verilmiştir. Bu kişi 01.02.2017 tarihinde aracı ile birlikte yurt dışına çıktıktan sonra 01.03.2017 tarihinde tekrar aracı ile birlikte Türkiye’ye giriş yaparsa bir yılda en az yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaksızın giriş işlemleri yapılır.

Son bir yılda 185 gün yurt dışında kalma şartını sağlanmamasına rağmen Türkiye’ ye yabancı plakalı bir araç ile giriş yapılabilir mi?

Türkiye’de kalış süresinin tamamının kullanılmış veya yerleşim yeri şartını sağlamayan; Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik kişilerin ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yılda bir kez olmak üzere bir ay süre ile geçici ithalat izni verilir.

Örnek:

Aracının Türkiye’de kalma süresi 01.01.2017 tarihinde sona eren Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik bir kişi, bu tarihte aracı ile birlikte yurt dışına çıkıp, yine aracı ile birlikte 01.02.2017 tarihinde Türkiye’ye gelir ise yılda bir kez olmak şartıyla 01.03.2017 tarihine kadar aracını Türkiye’ye sokabilir.

Bir yıl hesaplanırken takvim yılı mı esas alınır/hesap nasıl yapılır?

Bir yıl hesabı yapılırken Türkiye’ye geliş tarihinizden 365 gün geriye doğru gidilerek, son 365 gün içerisindeki giriş-çıkış kayıtlarınıza bakılarak hesap yapılır. Örneğin 02.06.2016 tarihinde Türkiye’ye giriş için başvurmuş iseniz 02.06.2015 ile 02.06.2016 tarihleri arasındaki 1 yıl süre içerisinde nerede bulunduğunuza bakılır.

Türkiye’ye yabancı plakalı taşıt getirme hakkınız bulunup bulunmadığını öğrenmek için web sitemizin “süre hesaplama uygulaması” başlığı altındaki hesaplama tablosu uygulama talimatı ile birlikte kullanılabilir.

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen otomobil Türkiye’ de başka birinin pasaportuna nakil ettirilebilir mi?

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici ithali yapılan taşıtların, geçerli bir vekâletname ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından yurtdışı edilmesine, vekâlet veren ve vekâlet alan kişilerin bulundukları yere en yakın gümrük idaresine birlikte müracaatı halinde izin verilir. Vekalet alan ve vekalet veren her iki kişinin de yurtdışında yerleşik olması şartını sağlaması gerekmektedir. Bu işlemin, haklı sebepler haricinde aracın yurtdışına çıkarılmadan önceki son 15 gün içerisinde yapılmış olması gerekir.

Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?

a-Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname, -vekalet veren ile vekalet alanın da yurtdışında ikametli olması gerekmektedir.

b-Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylattıkları belgeler,

c-Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu(FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,

d-Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,

e-Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler, kabul edilmektedir.

Sigorta poliçesinde TR ibaresinin üzerinin çizilmiş olması durumunda poliçe geçerli sayılır mı? Sigorta poliçem hangi durumlarda geçersiz hale gelir?

Sigorta poliçesinin süresinin bitmiş olması ya da Türkiye’nin tamamını kapsamaması – yalnızca Avrupa yakasında geçerliliği olduğu belirtilen sigorta poliçeleri gibi – veya uluslararası geçerliliği olan yeşil kart sorumluluk sigortasında (green card, carte verte) Türkiye rumuzu “TR” ibaresinin üzerinin çizilmiş olması, ayrıca poliçenin elle doldurulması halinde sigorta poliçesi geçersiz sayılır.

Yurt dışında yerleşik olma durumunun sağlanmaması halinde teminat kapsamında aracın Türkiye’ye girişi yapılabilir mi?

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümleri uyarınca mümkün değildir.

Yurtdışından getirilmiş yabancı plakalı araç, Türkiye’de vekaletname ile başkasına bırakılıp yurtdışına çıkılabilir mi?

Hayır. Yurtdışından getirmiş olduğunuz aracı, bırakacağınız hak sahibi olan kişi ile birlikte en yakın gümrük idaresine başvurarak kendi pasaportunuzdan diğer pasaporta aktarma işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Geçerli Sebep Halinde Aracın Yurtta Kalma Süresi Uzatılabilir

Geçici ithalat rejimi ile Türkiye getirilmiş araca verilen sürenin bittiği tarihten sonra süre uzatımı yapmak mümkün müdür? 

Herhangi bir gümrük idaresine süresi içerisinde yapılacak müracaatla; kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk hali gibi olayların taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi belgelerle ispatlanması halinde süre uzatım talebinde bulunulabilir. Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Ancak müracaatın taşıtın yurtta kalma süresinden sonra olması ve talebin uygun bulunması hâlinde 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.

Yurtdışında ikamet etmeden birinin kiralık araçla Türkiye’de kalabileceği süre ne kadardır?

Finansal kiralama sözleşmesinde yer alan süre kadar süre verilmektedir. Ancak bu süre 2 yıldan fazla olamaz.

Yurtdışından Türkiye’ye vekaletname ile araç getirilmesi durumunda vekaletnamenin Türkçe olması zorunlu mu?

Vekaletname hangi dilde hazırlanmış olursa olsun Türkçe tercümesi gerekmektedir.

Acil bir durumda Türkiye’ye gelinen yabancı plakalı araç Türkiye’de bırakılarak yurtdışına çıkılabilir mi?

Araç en yakın gümrük idaresine teslim edilerek yurtdışına çıkabilir ve geri dönüldüğünde tekrar aracın sahibi arabayı üzerine kaydettirerek kullanabilir.

Taşıt gümrük gözetimine bırakılmadan yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, en yakın gümrük idaresine başvurarak Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği -Seri No:1- kapsamında taahhütname vermek suretiyle taşıtsız olarak yurtdışına çıkış izninin alınması gerekmektedir. Müracaat pasaport polisine değil Gümrüğe yapılması gerekmektedir.

Trenle Türkiye’ye giriş yapan yolcuların Türkiye’de kaldıkları süreler daha sonra araç getirmesi halinde göz önünde bulundurulur mu?

Turistik kolaylıktan faydalanılarak kişisel muafiyet kapsamında yurda getirilmek istenen yabancı plakalı araçlar ile ilgili olarak, araçların ve şahısların günleri ayrı ayrı hesaplanır. Bu hesaplamalara şahısların, trenle, uçakla, adlarına yabancı plakalı araç kaydı yapılmadan yurda gelerek kaldıkları süreler dahil edilir.

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye giriş yapılan aracın çalınması durumunda araç kaydının düşürülmesi talep edilebilir mi?

Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının çalınması hâlinde ilgililer tarafından, çalınma olayına ilişkin emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belge ve mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılığından alınacak belgelerle gümrük idaresine müracaat edilerek, taşıtın kayıtlardan düşümü istenebilir.

Bedelsiz ithalat kapsamında getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi gümrük müdürlüklerinde yapılabilmektedir?

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Gümrük Müdürlüklerinde yapılmaktadır.

Ambara Bıraktılan Araç İçin Ek Süre Talep Edilebilir mi?

Ambarda aracınızın bekleme süresi 3 ay olup, aracınızın ambarda bekleme süresi dolmadan ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunarak süre uzatım talebinde bulunabilirsiniz.

Ambara Bırakılan Aracın Süresi Ne Kadar Uzattırabilir?

Talebinizin uygun bulunması durumunda en çok 3 aya kadar süre uzatımı yapılır.

Ambara bırakılan Araç Ambardan hangi Günler Alınabilir?

Geçici olarak ambara bırakılan araçlar hafta içi, mesai saatleri içerisinde -resmi tatiller hariç- alınabilmektedir.

Türkiye’ de yazılmış olan trafik cezaları gümrükte görülmekte midir?

İlgili emniyet birimlerince bir bildirim olması durumunda sistem tescil işlemleri esnasında uyarı vermektedir.

Hangi Ürünler Gümrüğe Tabi?

Yolcu beraberi eşya muafiyeti uygulamasında 3 gün yurt dışında kalma şartı var mı?

Kara sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yapan yolcuların eşya muafiyeti hakkından yararlandırılması için gerekli olan 3 gün yurtdışında kalma şartı kaldırılmıştır. Ancak, yolcu beraberi eşya muafiyetinden bir ay içerisinde en fazla 10 defa yararlanılması mümkündür.

Gümrük kapısından geçerken yolcu beraberi kişisel olarak sigara muafiyet hakkı ne kadar?

Her bir yolcu için tütün ve türün ürünlerinde;

1- Sigaralar………………………………………………………………..400 adet+200 adet 2011/39
2- Sigarillolar -her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar-……..100 adet
3- Puro………………………………………………………………………50 adet
4- Kıyılmış tütün -200 yaprak sigara kağıdı ile-………………250 gr.
5- Pipo tütünü…………………………………………………………….250 gr.

Not: Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.

Gümrük kapısından geçerken yolcu beraberi kişisel olarak kozmetik ürün muafiyet hakkı ne kadar?

600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi getirilebilmektedir.

Gümrük kapısından geçerken yolcu beraberi kişisel olarak gıda ürünlerinde muafiyet hakkı ne kadar?

1- Çay…………………………………1 kg.
2- Çözülebilir hazır kahve……..1 kg.
3- Kahve……………………………..1 kg.
4- Çikolata…………………………..1 kg. -Şeker ve/veya Çikolatadan toplam 2 kg.
5- Şekerden mamul yiyecek….1 kg.

Gümrük kapısından geçerken yolcu beraberi kişisel olarak elektronik/dijital eşya muafiyeti ne kadardır?

1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon 55 ekrana -55 ekran dahil- kadar

2- Birer adet video kamera -10 adet boş kaseti ile birlikte- ve fotoğraf makinesi -hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte-

3- Bir adet GPS yön bulma cihazı

4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları -flash bellek, harici hard disk dahil-

5- Bir adet radyo veya radyo-teyp

6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD

7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu -yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet-

Yurt dışından yolcu beraberi muafiyeti kapsamında ne miktar ve değerde eşya getirebilir?

Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın dışında kalan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır. Muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla 10 defa kullandırılır.

Her bir yolcu için uygulanan toplam eşya muafiyetinin kıymeti 430 Avro’dur. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır. Her bir yolcu için 430 Avro, 15 yaşından küçükler için 150 Avroyu aşan eşyalar ile ilgili olarak kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, aşan miktar için belirlenen oranda tek ve maktu vergi alınır.

Yurt dışından gelirken muafiyet hakkı kapsamında gümrüksüz satış mağazalarından alınabilen sigarayı yurt dışından getirebilir mi? Bunun bir sınırı var mıdır?

Muafiyet hakkı kapsamında gümrüksüz satış mağazalarından alınabilen içki ve sigara yurt dışından getirilebilir, ancak bu durumda gümrüksüz satış mağazasından alışveriş yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Evcil Hayvanlarla Türkiye’ye Giriş Yapılabilir mi?

Yolcu beraberinde olmak kaydıyla getirebileceğiniz hayvanlar; kedi, köpek ve kuş türlerinden 2’şer adet ve 10 adet akvaryum balığı -veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla-ile sınırlıdır.

Et Getirebilir miyim?

Hayır, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenlenen 2012/11 sayılı Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ gereğince her türlü et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin yurda getirilmesi yasaklanmıştır.

Alternatif Gümrük Kapıları Hangileridir

Yolcu sezonunda Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünde yoğunluk olması halinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapacak gurbetçilerimiz Hamzabeyli ve Dereköy Gümrük Müdürlüklerini alternatif olarak kullanılabilirler. Yunanistan’dan Türkiye’ye girişlerde ise İpsala ve Pazarkule Gümrük Müdürlükleri kullanılabilir.

*Perspektif’in “Yurtdışındaki Türklerin Sıkça Sorduğu Sorular” başlığıyla yayınladığı yazı dizisinin bir sonraki konusu ise yurt dışında evlilik ve boşanmalar ile ilgili sorular ve cevaplarını içerecektir. (fk)

admin

Phasellus eu varius felis. Quisque quis aliquet metus. Vestibulum odio augue, viverra at ligula vel, placerat aliquam erat. Integer maximus facilisis tellus non facilisis. Maecenas ac odio nisi. Etiam lobortis lobortis metus quis feugiat.

Yazarın diğer yazıları
Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler