Ahmet Aslan

Bir dönem Almanya’da ikamet etmiş olan Ahmet Aslan, Din Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlamış olup gençlik, değerler ve göç sosyolojisi alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.

Yazıları

Batı Aydınlanmasının Bir Ürünü: Sömürgecilik Nedir?

Sömürgecilik nedir? Aydınlanma’dan Sanayi Devrimi’ne, oradan daha derinlere uzanan sömürgecilik pratiğinin tarihî seyri nasıl şekillenmiştir?

Dosya: "Sömürgecilik" 2 Haziran 2023

İmparatorluk Vatandaşı Hareketi Nedir?

İmparatorluk Vatandaşı Hareketi, çok yaygın olmamakla birlikte Almanya’da zaman zaman kurumları ve gündemi aykırı söylem ve eylemleriyle meşgul eden aşırı sağcı bir hareket. Perspektif Anatomi serisi, bu hareketi inceliyor.

Almanya 25 Aralık 2021

Din Özgürlüğü Nedir?

Bir dine mensup olmanın anlamlı olması, bireyin bu tercihini iradî, bilinçli ve özgürce gerçekleştirmesine bağlıdır. Perspektif Anatomi Serisi, bu kez din özgürlüğü kavramını masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 9 Ekim 2021

Irkçı Fişleme Nedir?

Kişilerin, somut kanıtlar olmaksızın kalıp yargılara ve dış görünüşe dayanarak ırk, etnik aidiyet, din veya ulusal köken gibi kriterlere göre şüpheli olarak görülmesi pek de az rastlanılmayan bir durum. Perspektif Anatomi Serisi, bu kez ırkçı fişleme konusunu masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 14 Ağustos 2021

Selefilik Nedir?

Temelleri İbn Teymiyye tarafından atılan Selefilik, siyasal İslam ile ilgili tartışmalarda çoğu zaman odak noktası konumunda. Perspektif Anatomi Serisi, bu tartışmalı kavramı masaya yatırıyor.

Avrupa 10 Temmuz 2021

Siyasal Katılımın Vazgeçilmez Unsuru: Siyasal Temsil

Siyasi temsil, siyasi aktörlerin vatandaşların çıkarlarını göz önünde bulundurarak kamusal politikaları bu doğrultuda şekillendirmelerini gerektiriyor. Avrupa’da yaşayan Müslümanların siyasi temsilini değerlendirmek için önce siyasi temsil kavramını masaya yatırmak gerekiyor.

Dosya: Avrupa'da Türkiye Kökenlilerin Siyasi Temsili 1 Temmuz 2021

Avrupa İslamı Nedir?

Bir kimlik projesi olan Avrupa İslamı (Euro-Islam) Avrupa’daki Müslüman varlığının Batı’yı esas alan bir yaklaşımla şekillendirilmesini ön görüyor. Perspektif Anatomi Serisi, bu kez Avrupa İslamı kavramını masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 15 Mayıs 2021

Entegrasyon Nedir?

Toplumsal grupların iletişimini, kültürlerarası bir diyalogu vurgulayan entegrasyon söylemi; bütün kesimlere kültürel özelliklerini koruyarak birlikte yaşamayı mı vaat ediyor? Perspektif Anatomi Serisi, entegrasyon kavramını irdeliyor.

Anatomi Serisi 17 Nisan 2021

Misafir İşçi Kimdir?

Gastarbeiter (Tr. “misafir işçi”) terimi, Almanca sözlüklerde sınırlı bir süre için kendi ülkesi dışında çalışan yabancı iş gücü olarak tanımlandı. Misafir işçileri özel kılan ise, bu işçilerin büyük çoğunluğunun gittikleri ülkelerde kalıcı olması. Perspektif Anatomi Serisi, misafir işçileri ele alıyor.

Anatomi Serisi 20 Şubat 2021

Öncü Kültür Nedir?

Öncü kültür kavramı, ulusal kimlikleri yücelten, kültürler arası ilişkileri hiyerarşik bir şekilde algılayan yaklaşıma sahip. Perspektif Anatomi Serisi, öncü kültür kavramını masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 30 Ocak 2021

İş Gücü Göçü Nedir?

Uluslararası “iş gücü göçü” bireylerin iş bulabilmek amacıyla yaşadıkları ülkelerden başka ülkelere göç etmelerini ifade ediyor. Peki iş gücü göçü, göç alan ve veren ülkeler açısından ne ifade ediyor? Perspektif Anatomi Serisi, iş gücü göçü kavramını masaya yatırıyor.

Anatomi Serisi 20 Aralık 2020

İki Dillilik ve Çok Dillilik Nedir?

UNESCO verilerine göre dünya nüfusunun yarıdan fazlası iki dilli. Birden çok dile sahip olmanın arkasında yatan nedenlere baktığımızda ise birçok faktörle karşılaşıyoruz. Perspektif Anatomi Serisi, iki dillilik ve çok dillilik kavramlarını ele alıyor.

Anatomi Serisi 14 Kasım 2020

Çokkültürlülük Nedir?

Eşitlik prensibine dayanarak kökeni ne olursa olsun bütün bireylerin kültürel olarak tanınmasını gerçekleştirme iddiasında bulunan çokkültürlülük, küreselleşmenin ciddi bir gerçeklik olduğu günümüz dünyasında önemli bir ideoloji olarak karşımıza çıkıyor. Perspektif Anatomi Serisi, bu kez çokkültürlülük kavramını ele alıyor.

Anatomi Serisi 17 Ekim 2020

Refakatsiz Mülteci Çocuk Kimdir?

Küresel mülteci nüfusunun yüzde 52'sini mülteci çocuklar oluşturuyor. Bu çocukların büyük bir kısmı ise yanlarında aileleri yada herhangi bir refakatçisi bulunmadan Avrupa'ya ulaşmış çocuklar. Perspektif Anatomi Serisi, bu kez refakatsiz mülteci çocukları ele alıyor.

Anatomi Serisi 6 Eylül 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış